Cài đặt máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core

Bài trước chúng tôi đã cung cấp tới các bạn cách Cài đặt và cấu hình Windows 2008 Server Core trên máy tính. Lần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Windows 2008 Server Core nhưng trên một phương diện khác: đó là máy chủ ảo.

Cấu hình

Bước đầu tiên là đổi tên máy tính để sử dụng sau bước cài đặt ban đầu. Bạn có thể sử dụng lệnh sau: (Hình A)

NETDOM renamecomputer %computername% /newname:vshost


Hình A: Đổi tên máy chủ

Sau khi đổi tên máy tính (Hình B), bạn được yêu cầu khởi động lại máy tính bằng dòng lệnh sau: (Hình C)

shutdown /r


Hình B: Tên đã được thay đổi


Hình C: Khởi động lại

Bạn có thể cấu hình mạng (Hình D) bằng cách nhập lệnh sau:

netsh interface ipv4 show interfaces


Hình D: Cấu hình mạng

Bước này sẽ xác định cấu hình mạng trên chỉ mục nào. Bạn có thể cấu hình một địa chỉ tĩnh bằng cách nhập lệnh sau:

netsh interface ipv4 set address name=”2″ source=static address=192.168.1.75 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1

Bước tiếp theo là cấu hình DNS (Hình E), bạn nhập dòng lệnh sau:

netsh interface ipv4 add dnsserver name=”2″ address=192.168.1.110 index=1


Hình E: Cấu hình DNS

Hình F và G là các lệnh cần thiết để đưa các máy ví dụ như đang sử dụng hệ điều hành Windows XP truy cập vào Windows Server Core từ một màn hình từ xa.


Hình F: Truy nhập từ các điểm truy cập từ xa


Hình G: Tạo truy cập cho tất cả các máy

Bạn hãy nhập Windows Server Core vào miền (Hình H) bằng lệnh sau:

Netdom join %computername% /domain:watchtower /userd:Administrator /password:Password01


Hình H: Nhập vào miền

Tiếp theo hãy khởi động lại máy tính bằng cách nhập lệnh:

shutdown /r

Windows Server Core sẽ yêu cầu kích hoạt máy chủ. Bạn có thể thực hiện yêu cầu này bằng lệnh sau (Hình I):

slmgr.vbs -ato


Hình I: Kích hoạt máy chủ

Cấu hình Virtual Server 2005 R2

Bây giờ bạn hãy cài đặt Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition (Hình J). Hãy tải về các file cài đặt hay có thể ghi ra đĩa CD-ROM hoặc copy các file này vào ổ cứng.

Chú ý: Bạn cũng có thể copy các file đó qua mạng.


Hình J: Cài đặt Virtual Server 2005

Đồng ý với các điều khoản (Hình K) và chọn Custom Installation (Hình L).


Hình K: Điều khoản đồng ý


Hình L: Tuỳ chọn cài đặt

Tại cửa sổ Custom Setup hiển thị như Hình M, đây là vị trí rất quan trọng để bỏ chọn Virtual Server Web Application. Bạn phải thực hiện bước này để cho máy chủ ảo hoạt động hiệu quả với Windows Server Core.


Hình M: Bỏ chọn Virtual Server Web Application

Hình N và O miêu tả quá trình hoàn thành cài đặt máy chủ ảo. Khởi động lại máy tính bằng lệnh sau để tiếp tục:

shutdown /r


Hình N: Tường lửa


Hình O: Thiết lập thành công

Hãy di chuyển và kích hoạt các cổng sau trên tường lửa như minh họa Hình P.


Hình P: Kích hoạt các cổng

Bạn cũng phải kích hoạt một tường lửa ngoại lệ cho VMRC:

netsh fi add all “c:program filesMicrosoft Virtual Servervssrvc.exe” “Virtual Server” ENABLE.

Bạn phải chạy đoạn mã sau (Danh sách A) (nguồn từ Virtual PC Guy):

Danh sách A

set vs = wscript.createobject(“VirtualServer.Application”)

vs.VMRCEnabled = True

vs.VMRCAdminportNumber = 5900

vs.VMRCIdleconnectionTimeOutEnabled= false

vs.VMRCXResolution = 800

vs.VMRCYResolution = 600

Copy đoạn mã trên vào notepad và lưu thành tập tin có tên Script1.vbs. Copy tập tin như là một khóa và tại Windows Server Core tìm tới tập tin và thực hiện nó bằng cách nhập dòng lệnh sau:

cscript script1.vbs.

Hãy di chuyển các đoạn mã tiếp theo (nguồn từ Virtual PC Guy) và chạy (danh sách B) sau đây:

Danh sách B

Dim ace

set objVs = wscript.CreateObject(“VirtualServer.Application”)

Set objSecurity = WScript.CreateObject(“VirtualServer.VMSecurity”)

set objSecurity = ObjVs.Security

Set ace = objSecurity.AddEntry(“wdsDomain admins”,vmAccessRights_Allowed)

ace.WriteAccess = True

ace.ReadAccess = True

ace.ExecuteAccess = True

ace.DeleteAccess = True

ace.ReadPermissions = True

ace.ChangePermissions = True

ObjVs.Security = objSecurity

Copy đoạn mã trên vào notepad và lưu thành file có tên Script2.vbs. Copy tập tin như là một khóa và tại Windows Server Core tìm tới tập tin và thực hiện nó bằng cách nhập dòng lệnh sau:

cscript script2.vbs.

Chú ý: Nếu muốn copy dữ liệu qua Windows Server Core, bạn có thể tạo một chia sẻ bằng cách nhập lệnh dưới đây:

net share virtualshare=c: /GRANT: Everyone,FULL.

Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của quá trình cài đặt. Bước tiếp theo là cài đặt công cụ Microsoft Virtual Machine Remote Control Client Plus (VMRC) trên một máy chủ hay một trạm làm việc khác. Công cụ này yêu cầu .NET framework và cho phép quản trị máy chủ ảo mà không cần cài đặt IIS.

Nhập tên NETBIOS của Windows Server Core hoặc địa chỉ IP. Sau khi thực hiện bước này bạn đã có thể tạo các máy ảo (Hình Q) tại phần trung tâm của Windows (Hình R).


Hình Q: Các máy ảo


Hình R

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước cấu hình máy chủ ảo trên Windows 2008 Server Core.

Cập nhật: 03/01/2008 M.Hà (Theo Techrepublic)

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.