150 câu nói Tiếng anh thông dụng (6)

Làm thế nào vậy? —-> How come?

Chắc chắn rồi! —-> Absolutely!

Quá đúng! —-> Definitely!

Dĩ nhiên!  —-> Of course!

Chắc chắn mà —-> You better believe it!

Tôi đoán vậy —-> I guess so

Làm sao mà biết được —-> There’s no way to know.

Tôi không thể nói chắc —> I can’t say for sure ( I don’t know)

Chuyện này khó tin quá! —-> This is too good to be true!

Thôi đi (đừng đùa nữa) —-> No way! ( Stop joking!)

Tôi hiểu rồi —-> I got it

Quá đúng! —-> Right on! (Great!)

Tôi thành công rồi! —->  I did it!

Có rảnh không? —-> Got a minute?

Đến khi nào? —->  ‘Til when?

Vào khoảng thời gian nào? —->  About when?

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu —-> I won’t take but a minute

Hãy nói lớn lên —-> Speak up

Có thấy Melissa không? —-> Seen Melissa?

Thế là ta lại gặp nhau phải không? —-> So we’ve met again, eh?

Đến đây —-> Come here

Ghé chơi —-> Come over

Đừng đi vội —-> Don’t go yet

Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau —->  Please go first. After you

Cám ơn đã nhường đường —->  Thanks for letting me go first

Thật là nhẹ nhõm —-> What a relief

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.