Cách dung “THE” không nhầm lẫn

Go to hospital và Go to the hospital

• Go to hospital: đến bệnh viện (để được chữa trị)

• Go to the hospital: đến bệnh viện (để làm việc, thăm viếng…)

E. g.

• The ambulance took them to hospital (Xe cấp cứu chở họ vào bệnh viện)

• The doctors hurried to the hospital (Các bác sĩ vội vã đến bệnh viện)

• Their relatives went to the hospital to visit them (Người thân của họ đến bệnh viện để thăm họ)

——————————————————-

Go to prison vs Go to the prison

• Go to prison: vào tù (vì có tội, phải đi tù)

• Go to the prison: đến nhà tù (để thăm viếng, làm việc)

E. g.

• Criminals go to prison (Các tội phạm bị đi tù)

• They are in prison (Họ đang bị nhốt trong tù)

• The criminal was sentenced to five years in prison. His wife went to the prison to see him. (Tội nhân bị kết án 5 năm tù. Vợ ông ta vào nhà tù để thăm ông ấy)

——————————————————-

Go to school vs Go to the school

• Go to school: đi học

• Go to the school: đến trường (để dạy học, thăm viếng, làm việc)

E. g.

• The students go to school everyday (Các sinh viên đi học mỗi ngày)

• I went to the school to pick up my daughter (Tôi đã đến trường đón con gái tôi)

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.